Job title: Proizvodni inženiring Projektni vodja/ Manufacturing Engineering Project Leader
Job type: Permanent
Emp type: Full-time
Industry: Manufacturing and Production
Location: Ljubljana in Goriška regija
Job published: 07 Feb 2020
Job ID: 32059

Job Description

 

Naš naročnik je eno izmed najhitreje rastočih podjetij z zelo dobro uveljavljenim imenom in poznano kvalitetno storitvijo znotraj industrije gradbenih materialov v mednarodnem poslovnem prostoru. Podjetje je del močne mednarodne korporacije ter je s svojimi izdelki in storitvami na trgu prisotno že nekaj desetletij. Zaradi nadaljnje širitve obsega poslovanja ter uspešno pridobljenih projektov v svojo ekipo vabi izkušenega sodelavca na poziciji

 

 

Proizvodni inženiring

Projektni vodja (ž/m)

 

Izkušen inženir strojništva ali elektrotehnike z vodilnimi izkušnjami pri implementaciji novih ali nadgradnje obstoječih proizvodnih linij (CapEx) skladno s smernicami Industrije 4.0.

 

Glavne naloge delovnega mesta obsegajo implementacijo novih proizvodnih linij v okviru investicijskega proračuna (CapEx) z optimalno učinkovitostjo in kakovostjo po načrtovanih protokolih, z uporabo ustrezne tehnologije, vključno z upravljanjem zaposlenih.

 

Vaše odgovornosti, zadolžitve kot projektni vodja proizvodnega inženiringa

 • načrtovanje, razvoj, izvedba in nadzor projekta proizvodnega inženiringa za implementacijo novih in/ali modernizacijo obstoječih proizvodnih linij  skladno s smernicami Industrije 4.0 in CapEx investicijami
 • sodelovanje s ključnimi oddelki za zagotavljanje optimalnih proizvodnih inženiring rešitev, definiranje projektnih ciljev po posameznih sklopih v okviru zastavljenega plana projekta
 • redno usklajevanje z inženiring ekipo matičnega podjetja v tujini
 • izdelava časovnice, identifikacija in določanje vrstnega reda projektnih elementov za namen uspešne realizacije projektnega plana
 • strateško finančno načrtovanje projekta po projektnih fazah za zagotavljanje optimalnega  razporejanja finančnih virov, odgovorno spremljanje projekcij denarnega toka ter redno poročanje o dejanskih proračunskih izdatkih projekta in morebitnih odstopanjih
 • identifikacija in izbor ustreznih dobaviteljev, učinkovito pogajanje za optimalno realizacijo nabavnega procesa skladno s projektnim planom
 • nadzor nad učinkovito realizacijo projekta in zagotavljanje optimalnih prilagoditev za namen uspešnega dokončanja projekta v okviru proračuna, časovnice in na zahtevani ravni kakovosti
 • vodenje projektne skupine za uspešno implementacijo in optimalno realizacijo projekta
 • redno pregledovanje kakovosti opravljenega dela s projektno skupino za namen izpolnjevanja vnaprej določenih standardov, pri čemer se zagotavlja varna praksa dela zaposlenih
 • redno poročanje vodstvu o statusu projekta s poudarkom na spremljanju ključnih indeksov uspešnosti:  čas, kakovost, stroški, morebitne deviacije in reševanje le-teh
 • zagotavljanje, da je projekt izveden pravočasno, v okviru proračuna in na zahtevani ravni kakovosti, skladno z zahtevanimi standardi

 

Vaš profil in naša pričakovanja…

 • najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja proizvodnega inženiringa ter izkušenj na področju kalkulacij in vodenja zahtevnejših projektov
 • višja ali visokošolska izobrazbe strojništva ali elektrotehnike
 • odlično znanje angleškega jezika ter obvladanje MS Office
 • iniciativnost, pro-aktivnost, jasno postavljanje prioritet
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti ter smisel za delo z ljudmi
 • dobre komunikacijske ter pogajalske spretnosti
 • sistematičnost, strukturiranost, dobre analitične in finančne sposobnosti, konceptualno mišljenje in strateška naravnanost
 • visoka in hitra sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja problemov
 • visok etični osebni in poslovni standard

 

Če ustrezate navedenim zahtevam in v tej priložnosti vidite izziv, vas prosimo da nam posredujete Vaš življenjepis s sliko ter vsemi priloženimi dokazili na naš zaposlitveni portal:

 

careers.chr-partners.com

 

Partners d.o.o., Cankarjeva cesta 4, SI-1000 Ljubljana, www.chr-partners.com

 


Our client is one of the fastest growing and respected name within the construction material industry, with global reach and strong international business exposure. Due to additional growth and strong business opportunity in the region, we are recruiting for our client commercially confident, tenacious and ambitious

 

 

Manufacturing Engineering

Project Leader (f/m)

 

Mechanical or electrical engineer with the experience in implementation of new or existing production lines (CapEx) according to Industry 4.0.

 

The main purpose of this job is implementation of new production lines in the scope of the investment budget (CapEx) with utmost efficiency and quality, according to planned protocols, using the appropriate technology including the management of the workers.

 

 

What you will be doing as Project Manager of Product Engineering…

 • Planning, development, realization and control of a manufacturing engineering project for the implementation of new and / or modernization of existing production lines in accordance with Industry 4.0 and CapEx investments.
 • Collaboration with key departments to ensure optimal manufacturing engineering solutions, defining project goals by individual sections within the project plan.
 • Regular coordination with the engineering team of the parent company abroad.
 • Preparation of a timeline, identification and determination of the project elements timeline for the successful realization of the project plan.
 • Strategic financial planning of the project by project stages to ensure optimal allocation of financial resources, responsible monitoring of cash flow projections and regular reporting on actual project budget expenditures and possible deviations.
 • Identification and selection of suitable suppliers, effective negotiations for optimal realization of the procurement process in accordance with the project plan.
 • Monitoring of the effective project realization and ensuring the optimal adjustments for the successful project completion within the budget, timetable and at the required quality level.
 • Leading a project team for successful implementation and optimal project implementation.
 • Regular review of the quality of work performed with the project team for the purpose of meeting predefined standards, ensuring safe work practices for employees.
 • Regular reporting to management on project status, with emphasis on monitoring key performance indicators: time, quality, expenditures, potential deviations and resolution.
 • Ensuring that the project is completed on time, within budget and at the required quality level, in accordance with the required standards.

 

 

To be our first candidate you will have:

 • Minimum 5 years experiences in leadership roles in production engineering and practices in the field of finance and leadership of demanding projects.
 • Bachelor’s degree in mechanical or electrical engineering.
 • Excellent English and MS office Literacy.
 • Innovative, pro-active with the clear priority settings.
 • Organizational and leadership skills with the sense of working with people.
 • Good communication and negotiation skills.
 • Systematic, structured, good analytical and financial skills, conceptual thinking and strategic orientation.
 • High and fast decision making and problem-solving skills.
 • High ethical personal and business standard.

 

If you match the above requirements and you see this business opportunity as a challenge, we are inviting you to upload your application to our career job portal:

 

careers.chr-partners.com

 

         Partners d.o.o., Cankarjeva cesta 4, SI-1000 Ljubljana, www.chr-partners.com